MAĞAZA BAŞVURU FORMU

Üyelik Bilgileri

https://www.pijamatakim.com/magaza/ Mağazanız bu isimle görünür. Mağaza adı sonradan değiştirilemez.

Şirket Bilgileri

Banka Hesabı Bilgileri

Satıcı İlan ve İşbirliği Sözleşmesi

SATICI İLAN VE İŞLEM SÖZLEŞMESİ

 

1.             Taraflar

İş bu Satıcı İlan ve İşlem Sözleşmesi (“Sözleşme”)  Konya Sok. No:11/20 Altındağ / Ankara / adresinde mukim, Şirket (“Hizmet Sunan”) ve     adresinde mukim (“Satıcı”) arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.

İş bu Sözleşmenin ekleri ve Hizmet Sunanın https://www.pijamatakim.com elektronik ticaret platformunda (“Site”) sunulan hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, sözleşmeler ve diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır.

Hizmet Sunan ve Satıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Satıcı, Hizmet Sunan tarafından yönetilmekte olan Siteye üye olmak ve bu platformda kuracağı sanal mağazadan (Sitede Dükkan olarak geçmektedir) satış yapmak, Hizmet Sunan da Satıcının kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu Site hizmetlerinden Satıcıyı faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

2.             Tanımlar

Web Sitesi / Elektronik Ticaret Platformu (“Site”)

Mülkiyeti Hizmet Sunana ait olan ve Hizmet Sunanın iş bu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetler”ini üzerinde sunacağı https://www.pijamatakim.com web sitesini ifade eder.

Hizmet / Hizmetler

"Üye"lerin iş bu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün / hizmetlerini yayınlamaları amacıyla Hizmet Sunan tarafından Sitede sunulan ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı / Kullanıcılar

Siteye erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üye / Üyeler

Hizmet Sunan ile yapmış oldukları sözleşmelere dayalı olarak Siteye üye olan veya Hizmet Sunanın sunduğu Hizmetlerden yararlanan Alıcı ya da Satıcı olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Alıcı

Site üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve / veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üyeyi ifade eder.

Satıcı

Site üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve / veya hizmetleri satışa arz eden tüzel / gerçek kişi Üyeyi ifade eder.

Sanal Mağaza / Satış Alanı

Hizmet Sunanın Site üzerinde kendi prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılara tahsis etmiş olduğu ve Satıcıların Site üzerinde, bir ya da birden fazla mal ve / veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder.

Üye Sayfası

Satıcının, Hizmet Sunan tarafından Sitesinde sunulan uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma / kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

3.             Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İş bu Sözleşmenin konusunu, Site üzerinde Hizmet Sunan ya da Hizmet Sunanın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetlerden, Satıcıların yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

 

İş bu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, Hizmet Sunan tarafından Satıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki iş bu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Hizmet Sunan iş bu ticari faaliyette sadece, Satıcıya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağazadan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4.             Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

4.1        Satıcı, satıcı sıfatını kazanabilmek için, öncelikle Sanal Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi (Ek-1)’de yer alan belgeleri iş bu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından iş bu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Hizmet Sunanın Satıcının başvurusunu sebep göstermeksizin kabul etmeme ve / veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Sitede bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat üye Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, kendisi / şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Hizmet Sunan nezdinde Satıcıyı temsilen olarak yapılmış kabul edilecektir. Kendi belirlemiş olduğu kullanıcı adının ve şifrenin güvenliğini sağlamak, Satıcının kendisi / şirketi tarafından belirlenen kurallara uygun kullanımını sağlamak yalnızca ve tamamen Satıcının sorumluluğundadır. Satıcı, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde Hizmet Sunana bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle Hizmet Sunanın herhangi bir zarara uğraması halinde, Hizmet Sunanın Satıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

4.2        Satıcı, kendisine Hizmet Sunan tarafından iletilecek her türlü reklam ve ilanın Sitede yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Hizmet Sunan ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi, bu amaçla Hizmet Sunan tarafından kendisine iletilecek olan belge ve bilgileri kendi web sitesine yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3        Satıcı, Sitede ve Sanal Mağazada yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi / içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı ve Hizmet Sunanın bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu bilgi ve içerikler sebebiyle Hizmet Sunanın uğrayacağı zararlardan ve bu bilgi / içerikler nedeniyle zarar gören üçüncü kişilere Hizmet Sunan tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Hizmet Sunana karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4        Site üzerinden Hizmet Sunanın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve / veya portallara, dosyalara veya içeriklere link (erişimi mümkün kılan bağlantı) verilebilecektir. Satıcı iş bu linklerin yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya bu internet sitesi / içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Hizmet Sunanın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.5        Satıcı, Sanal Mağazasında ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.6        Satıcı Sanal Mağazasında kesinlikle taklit / sahte, izin gerektiren ve izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, Ek-2 Yasaklı Ürünler Listesinin içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Satıcının EK- 2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı Hizmet Sunana yönetilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. Hizmet Sunanın bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle Hizmet Sunanın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Hizmet Sunan tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Hizmet Sunana karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde Hizmet Sunan Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve Hizmet Sunanın sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

4.7        Marka hakkı ihlalleri olmamasını temin amacıyla, ilgili marka hakkı sahipleri ve / veya kanuni temsilcileri Sitede yer alan ürünlerle ilgili marka haklarının ihlal edildiğine dair şikâyette bulunduklarında, bu bildirimler Hizmet Sunan tarafından incelecek, gerekmesi halinde taraflardan ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Yapılan inceleme sonucunda nihai karar verme ya da karar vermeme yetkisi Hizmet Sunanda olacak, buna mukabil şikâyete muhatap olanlar haklarını ayrıca istedikleri gibi arayabileceklerdir.

4.8        Satıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde, iş bu Sözleşmenin hükümlerine, Sitede belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcının iş bu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

4.9        Tarafların iş bu Sözleşmenin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve iş bu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesini takip eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. Hizmet Sunan, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili Mevzuat gereği Satıcının kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılara iletilebilecektir.

4.10    Satıcı, Sitede üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak ya da kendisine verilen şifreyi değiştirecek, Sanal Mağazasına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcının şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcının sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcının kendisine ait olacaktır. Satıcının şifresi kullanılarak Sitede Hizmet Sunan aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde, Satıcı Hizmet Sunanın bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.11    Site üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi Hizmet Sunan olacaktır. Hizmet Sunanın önceden yazılı rızası alınmaksızın Satıcı tarafından Sitede yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı, Siteye iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görselin Hizmet Sunan tarafından Hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve Hizmet Sunanın reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel Hizmet Sunana tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.12    Satıcı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Siteyi kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Sitede yer alan Hizmetlerin kullanılması hukuka aykırı olup, Hizmet Sunanın bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.13    Hizmet Sunan, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Hizmet Sunan, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla Hizmet Sunanın ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı ve pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin Hizmet Sunan tarafından işbu madde hükmüne göre Hizmet Sunan tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.14    Satıcı, Sitede yürüttüğü tüm faaliyetlerini Siteye teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Siteye sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Hizmet Sunan tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15    Hizmet Sunan, Sitenin tam ve gereği ile çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İş bu amaçla Hizmet Sunan, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir, Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. Hizmet Sunan hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Site üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

4.16    Satıcı, iş bu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve Site üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. Hizmet Sunan tarafından Satıcıya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartlar Ek-3 Çalışma Mali Şart ve Prensiplerinde belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme koşullarında Hizmet Sunan tarafından yapılacak olan değişiklikler, Ek-3’ün yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Hizmet Sunan, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirilebileceği gibi, ilgiliye e-posta gönderilmesiyle de tebliğ etmiş olacaktır. Satıcı, Hizmet Sunanın iş bu Sözleşme ve eklerinde dilediği zaman, önceden haber vermeksizin her türlü değişikliği yapabilmesine peşinen onay vermektedir. Hizmet Sunan ayrıca Hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma ya da iş bu Sözleşmenin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar Hizmet Sunan tarafından yazılı olarak Satıcıya bildirilecektir. Bu durumlarda Satıcının Alıcılara karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir.

4.17    Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Site üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Hizmet Sunan, Satıcının faaliyetlerinin iş bu Sözleşme koşullarına ve Sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanlarının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alınabilir veya üyeliğine son verebilir ve iş bu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcının Sanal Mağazasını kapatılabilir. Satıcı böyle bir durumda Hizmet Sunandan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu madde hükmüne aykırılık halinde, Hizmet Sunanın herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.18    Satıcı, Alıcılarla Siteden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde “Satıcı” taraf olduğunu, Hizmet Sunanın iş bu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılara karşı mevcut tüketici hakları ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Sanal Mağazasında sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Siteden satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtiği teslim süresinde Alıcıya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

Satıcı, Alıcıyla Site üzerinden sözleşme ilişkisine giriyor olacak ve platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcının Site üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek her türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.

4.19    Hizmet Sunan tarafından Satıcının herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Hizmet Sunan platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Siteye Üye olamaz. Satıcının bu madde hükmüne aykırı olarak Siteye üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

4.20    Satıcı Vergi Usul Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı, Alıcıya gönderdiği mal ve / veya hizmeti fatura keserek teslim edeceğini, başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getireceğini, ayrıca Hizmet Sunanın ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri Hizmet Sunanın ilk talebi halinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21    Site üzerinde başta iş bu Sözleşme ve ekleri olmak üzere; sunulacak olan Hizmetlerin detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar, teknik özellikler Hizmet Sunan tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Hizmet Sunan tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.

5.             Sözleşme Değişiklikleri

Satıcı, basılı olarak iş bu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşmeye taraf olacak ve hükümleriyle bağlı olacaktır. Hizmet Sunan, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İş bu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.             Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Hizmet Sunan iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcı tarafından Hizmet Sunandan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Hizmet Sunanın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.             Geçerlilik Süresi

İş bu Sözleşme, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme, Taraflardan birince sürenin sona erme tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün önceden diğerine yazılı bildirimde bulunularak feshedilmediği takdirde, birer yıllık periyotlarla otomatik olarak uzar. Bununla birlikte, Taraflardan herhangi biri, bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman iş bu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin Hizmet Sunan tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar Hizmet Sunan tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek, ayrıca Satıcının Sanal Mağazası üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

8.             Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İş bu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İş bu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.             Kayıtların Geçerliliği

Satıcı, iş bu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sunanın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Hizmet Sunana yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.        Bütünlük

İş bu Sözleşme, ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup, Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11.        Bildirim

Satıcı ve Hizmet Sunan, Satıcının Siteye Üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Bu iletişim eşdeğerdedir. Satıcının Siteye kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcının e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü olacaktır.

12.        Yürürlük

12 (on iki) madde ve 3 (üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ……. / …….. / ........tarihinde, Satıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

Hizmet Sunan                                                                                           Satıcı

Kaşe ve İmza                                                                                             Kaşe ve İmza

 

EKLER

 

Ek-1: (Sermaye ve Adi Ortaklıklar İçin) Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi

 

Ek-2: (Şahıs Şirketleri İçin) Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi

 

Ek-3: Yasaklı Ürünler Listesi

 

Ek-4: Çalışma Mali Şart ve Prensipleri

 

 

Ek-1 (Sermaye ve Adi Ortaklıklar İçin) Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi

Güncel Faaliyet Belgesi (Son 6 Ay)

Vergi Levhası

Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi

İmza Sirküleri

Ortaklık Sözleşmesi (Adi Ortaklıklar için)

Çalışma Mali Şart ve Prensipleri (Komisyon Anlaşması)

Satıcı İlan ve İşlem Sözleşmesi

Ek-2 (Şahıs Şirketleri İçin) Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi

Güncel Faaliyet Belgesi (Son 6 Ay)

Vergi Levhası

İmza Sirküleri

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Çalışma Mali Şart ve Prensipleri (Komisyon Anlaşması)

Satıcı İlan ve İşlem Sözleşmesi

 

Yukarıda sayılan belgelerin sunulması otomatik üyelik kabulü anlamına gelmeyecek, ayrıca başka belge / belgeler talep edilebilecektir Üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi bizzat Hizmet Sunandadır.

 

Ek-3 Yasaklı Ürünler Listesi

o      Airbag ve ekipmanları

o      Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

o      Alkollü içecekler

o      Ateşli silahlar ve bıçaklar

o      Askeri teçhizat

o      Canlı hayvan

o      Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

o      Dinleme cihazları

o      Hisse senedi, tahvil, bono

o      İnsan ve diğer canlı organları

o      Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

o      Kopya ve bandrolsüz ürünler

o      Kültür ve tabiat varlıkları

o      Maymuncuk ve kilit açıcılar

o      Promosyon ürünleri

o      Pornografik içerikli malzemeler

o      Radar dedektörleri

o      Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri

o      Resmi kıyafetler ve üniformalar

o      Sahte veya Replika ürünler

o      Şans oyunları biletleri

o      Telsiz ve komünikasyon cihazları

o      Toplu elektronik posta adresi listeleri

o      TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

o      Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

o      Uyuşturucu maddeler

o      Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

o      Yanıcı ve patlayıcı maddeler

o      Yasaklı yayınlar

o      Telif hakkını haiz ürünler

o      İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

o      Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

o      Mucizevi tedavi Ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler

o      Kişilik Hakları

o      Yasaklı Hayvan Türleri

o      Ürün özelliği taşımayan satışlar

o      Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

o      Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

o      Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları

o      Uyuşturucu Maddeler

o      GSM operatörlerine ait kontör, dakika ve TL satışları

o      Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

o      Resmi Kurum ve Kanunlarca satışı yasaklanmış ve/veya yasaklanacak her türlü ürün ve hizmetler

Ek-4 Finansal ve Özel Çalışma Şartları

 

İşbu Ek, ….. /…… /........tarihinde imzalanmış olan, Satıcı İlan ve İşlem Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir.

 

Üyelik ve Ürün Sergileme Bedeli 

Siteye üyelik ve Sitede ürün sergileme ücrete tabi değildir. Ancak Sitede sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine göre ayrıca ücretlendirilecektir. 

 

Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi

 

Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli mal ve / veya hizmetin KDV dâhil satış fiyatı üzerinden %20’dir. 

 

Hizmet Sunan, malın satış bedelini, malın tam ve zamanında teslimini Alıcının onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takiben 21 gün içinde, kendi komisyonu mahsup edilmiş olarak, Satıcının aşağıda belirtmiş olduğu banka hesap detaylarına ödeyecektir. Bu hesap detayları Satıcıya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Değişikliklerin bildirilmesi Satıcının sorumluluğundadır.

 

Ödemenin 21 gün içinde yapılmasından amaç, Alıcının cayma hakkını kullanma kararından sonra olmasıdır.

 

Satıcı Hesap Detayları (TL Hesap)

Satıcı Tam Unvanı             

Banka Adı                          

IBAN No                              

 

Cayma Hakkı, Malın İadesi ve Geri Ödeme

Teslim edilen ürüne yönelik olarak, Alıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma hakkına yönelik iade kargo bilgisi bildiriminin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden “3 iş günü + 24 saat” içinde Alıcının talebini yerine getirmek ve / veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreler ancak ilgili Alıcının onayıyla uzatılabilecek ve her halde ilgili mevzuatta belirtilen süreyi aşamayacaktır. .

Sebep göstermeksizin ya da malın ayıplı olması sebebiyle cayma hakkını kullanılması halinde, Hizmet Sunan tahsil ettiği komisyonu Satıcıya geri ödeyecektir. Olağan şartlarda Satıcıdan ayrıca bir kesinti yapılmayacaktır. Ancak bu satış işlemine yönelik olarak Hizmet Sunan nezdinde doğabilecek her türlü masraflar, ödemeler ve özellikle bankalara ödenmiş olan Kredi Kartı komisyon tutarları, söz konusu olması halinde, KDV’li olarak Satıcıya aynen yansıtılacaktır.

 

Diğer Şartlar

 

-          Satıcı, olağanüstü haller dışında, Alıcıya taahhüt ettiği sürede malı kargoya teslim etmek durumundadır. Malı taahhüt ettiği sürede teslim etmemesi halinde, zamanında teslim etmediği her ürün için Hizmet Sunana 20 TL + KDV ceza ödeyecektir.

-          Satıcının, malı taahhüt ettiği sürede hiç teslim etmemesi halinde ise, teslim etmediği her ürün için Hizmet Sunana 40 TL + KDV ceza ödeyecektir.

-          Satıcının ilgili mevzuat hükümlerini, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Hizmet Sunan, Sözleşmeyi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal ihbar yoluyla feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti Satıcıdan derhal tahsil edebilecek ya da nezdinde mevcut hesabından mahsup edebilecektir.

-         Taraflar Komisyon oranları da dâhil olmak üzere, işbu Ek’te belirtilen diğer tüm şartları karşılıklı mutabakatla değiştirebileceklerdir. 

İşbu Ek, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme şartlarına tabidir ve Sözleşmenin feshiyle birlikte kendiliğinden son bulacaktır.

 

HİZMET SUNAN                                                                                                    SATICI

 

Lütfen sözleşmeyi kabul ettiğinizi onaylayın.
Aklınıza takılan bir soru mu var? Çözümlerimize göz atın veya Whatsapp ile Sipariş Ver Sosyal Medya - 4 0 850 302 6661
© Copyright 2023 Pijamatakim.com Her Hakkı Saklıdır.

Uyarı
Çerez Kullanımı
Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.